Regulamin konkursu Pelle Care

Postanowienia ogólne – Organizator i Uczestnicy

 1. Organizatorem Konkursu jest autor i redaktor bloga motoss.pl – Organizator.
 2. Konkurs  trwa w dniach 22.02.2022 – 21.03.2022 (do godziny 23:59).
 3. Informacje na temat Konkursu znaleźć można na blogu motoss.pl.
 4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla wszystkich czytelników bloga motoss.pl.
 5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osoby, która wypełni zadanie konkursowe w najciekawszy sposób.
 6. Zwycięzca zostanie wyłoniony po ocenie zgłoszeń, która będzie przeprowadzona przez Organizatora wraz z jedną powołaną przez niego osobą (Komisja konkursowa).
 7. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin
 8. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie, tj. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 9. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestnictwa wskazanymi w Regulaminie. W przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

Zasady Konkursu

 1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje każdej osobie fizycznej (z uwzględnieniem zapisów 2 ust. 1 i 2), która spełni następujące warunki:
 • Odpowie na następujące pytanie: „Jaki masz sprawdzony sposób na czyszczenie tapicerki skórzanej w samochodzie?”.
 • Odpowiedź należy wysłać używając formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem (https://motoss.pl/artykuly-motoryzacyjne/konkurs-pelle-care/) podając prawdziwe imię oraz działający adres e-mail, który posłuży do kontaktu w przypadku wygranej.
 1. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 2. Niewykonanie któregokolwiek z warunków powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.
 3. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.
 4. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika i niezamieszczania Materiału w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich. 

Wybór Zwycięzców

 1. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi do dnia 25.03.2022 do godziny 23:59. Wyłonienia zwycięzcy dokona Komisja Konkursowa. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  • wyłonienie zwycięzców Konkursu,
  • stwierdzenie, że Uczestnicy stracili prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,
  • rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 2. Komisja Konkursowa wyłoni w sposób losowy spośród nadesłanych Materiałów dwie trafne odpowiedzi.
 3. O przyznaniu nagrody zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową na adres, który został użyty podczas zgłoszenia konkursowego.
 4. Uczestnicy, który zwycięży w konkursie jest zobowiązany, na prośbę Organizatora, przekazać prawdziwe dane adresowe, w celu wysłania nagrody konkursowej. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Nagrody

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodą w konkursie jest zestaw preparatów Pelle Care (o łącznej wartości 287 zł).
 3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie czy też nieodebrania przez nią nagrody, wygrana przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
 4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
 5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za pomocą firmy InPost – poprzez usługę Paczkomaty lub drogą kurierską (wybór sposobu dostawy uzgadniany jest indywidualnie na korzyść Uczestnika).
 7. Laureat zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru nagrody.
 8. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.
 2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagrody zwycięzcy Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
 3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie elektronicznej na adres: blog@motoss.pl.
 4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzców Konkursu (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji wysłanej po upływie powyższego terminu.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie elektronicznej na adres: blog@motoss.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez nadanie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji listu poleconego na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  • stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
  • niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem  lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w do celów komercyjnych i politycznych
 2. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji Uczestników lub zwycięzcy, wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie  nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.